ESPAI AULA

L'aula és un espai i entorn social compartit facilitador de l'aprenentatge que ha de comptar amb els elements necessaris i indispensables per aquesta finalitat.És a l'aula on els alumnes realitzen la major part de les activitats escolars, sovint, de diversa naturalesa. És previsible que cadascuna d'aquestes es dugui a terme amb diferents metodologies d'aprenentatge que comporten variacions en l'organització d'aquest espai.

És difícil conformar una DISPOSICIÓ d'aquest espai que sigui funcional per a tota la tipologia d'activitats que s'hi realitzen, per tant, hem de preveure que se'n pugui facilitar la flexibilitat i l'adaptació a aquestes dinàmiques a partir dels elements físics que la conformen.

En aquest sentit seria bo que l'espai contempli la possibilitat real de convertir l'espai en AMBIENTS D'APRENENTATGE DIVERSOS que permetin diferents TIPUS D'ORGANITZACIÓ SOCIAL del grup-classe. Per exemple: 

  • - Espais que afavoreixin la reflexió i concentració
  • - Espais que possibilitin moviment
  • - Espais de treball grupal i individual
  • - Espais de manipulació d'elements
  • - Espais que afavoreixin el diàleg i el debat

La DECORACIÓ de l'aula és un altre dels aspectes a tenir en compte:

Per una banda, l'aula és un espai de MOSTRA, VISIBILITZACIÓ i EXPOSICIÓ d'aquells treballs elaborats per l'alumnat. És recomanable que els alumnes, tant del mateix grup com d'altres, puguin enriquir-se d'aquells productes que sorgeixen de l'aplicació del coneixement adquirit, ja que són també influències positives, elements d'aprenentatge o inputs que ens permeten:

  • - Promoure la connexió d'aquells continguts apresos.
  • - Afavorir i potenciar la creativitat.
  • - Fomentar la valoració i el reconeixement de la feina realitzada.
  • - Compartir el coneixement i l'aprenentatge.

A part d'aquells elements o productes realitzats pels alumnes, és positiu reservar un espai a l'aula (únic o variable) on el docent pugui visibilitzar elements que afavoreixin el CONEIXEMENT, la CURIOSITAT o la REFLEXIÓ vers algun tema rellevant. Per exemple: imatges, textos o objectes que motivin els alumnes a qüestionar-se algun aspecte relacionat amb el tema que presentarem, allò que estem treballant en aquell moment o qualsevol altre tema que consideri d'interès o actualitat.

En aquesta línia, l'aula serà entesa com un ESPAI VIU on la major part dels elements variarà al llarg temps.

Finalment, i pel que fa  a la implicació dels/les alumnes en aquests aspectes, és important que l'alumnat tingui clar, per una banda, quin és el model organitzatiu en cada moment depenent de l'activitat o metodologia que s'utilitzi, i d'altra, que en conegui les NORMES de funcionament. D'aquesta manera serà el mateix espai el que afavoreixi i potenciï un tipus de conductes o ambient d'aprenentatge.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Translate