COM ÉS L'AVALUACIÓ DE L'EDUCACIÓ ARTÍSTICA?

L'avaluació és un procés complex que guia i vertebra la pràctica educativa a l'aula, ens dóna informació sobre el nivell d'aprenentatge i desenvolupament dels alumnes, l'eficàcia de l'activitat i la incidència de les pràctiques realitzades al conjunt de l'alumnat.


En termes generals, procuro dur a terme una avaluació formativa o continuada dels processos que duen a terme els alumnes en aquesta assignatura, posant el focus principalment en el procés en el qual es desenvolupa l'activitat i ajudant-nos a copsar d'on parteix l'alumne, quin desenvolupament d'aprenentatge ha dut a terme i fins on ha estat capaç d'arribar tenint en compte les seves característiques individuals.

Generalment utilitzo Rúbriques o matrius d'avaluació, d'autoavaluació i coavaluació, graelles d'observació i dianes d'auto i coavaluació d'activitats concretes.


I, què és tot això i de què serveix?

La rúbrica d'avaluació és una eina d'avaluació utilitzada amb la finalitat d'aconseguir una objectivitat més gran. Ens permet mesurar el treball i desenvolupament dels alumnes en el transcurs d'una activitat i el procés que segueix de forma gradual. En una rúbrica fem una gradació dels indicadors que volem avaluar, sent el nivell 4 el més alt (assoliment Excel·lent), 3 i 2 els nivells intermitjos (Assoliment notable i assoliment satisfactori) i 1 el nivell més baix (no assoliment).

Què aconseguim amb les rúbriques d'avaluació:

  • - Ajuda als alumnes a pensar i prendre consciència del nivell en el que estan.
  • - Els orienta sobre què s'espera d'ells en cadascuna de les activitats i dinàmiques.
  • - Els ajuda a fixar-se en tots els detalls que es tenen en compte per valorar-los.
  • - Permet promoure un millor treball, sent conscients d'on s'espera que arribin i com fer-ho.

Les Graelles d'observació resulten un instrument idoni per a fer seguiments de les conductes individuals i col·lectives davant les situacions d'ensenyament aprenentatge i incidir en el desenvolupament de les capacitats, habilitats i destresses dels alumnes en el transcurs de les activitats.

Les Dianes d'autoavaluació permeten a l'alumne visualitzar de manera gràfica quina ha estat la seva implicació en l'activitat, tant pel que fa a un nivell individual com col·lectiu (tenint en compte que la major part de les activitats que desenvolupem són en equips d'aprenentatge cooperatiu o col·laboratiu).




Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Translate