RUTINES I DESTRESES DE PENSAMENT

Quan parlem de rutines de pensament ens referim a la utilització de patrons de pensament que promouen la reflexió, són senzills i ràpids d’utilitzar.


Les destreses de pensament són patrons més complexos que, amb la pràctica, promouen la millora de la capacitat per organitzar i categoritzar idees i conceptes, per exemple, a partir d’organitzadors gràfics.

Us explico algunes de les rutines i destreses de pensament que jo utilitzo a classe:


Descarrega el recurs en català


RUTINES DE PENSAMENT

3, 2, 1 PONT


Per conèixer allò que sabem i connectar-ho amb el coneixement nou que hem après fent-ho visible. 

Tal i com està plantejada, quan iniciem l’aprenentatge d’un nou contingut o informació, l’alumnat escriurà a la part esquerra (o dirà, si ho fem en veu alta projectant): 3 idees, 2 preguntes i una metàfora sobre el tema. Seguidament durem a terme l’activitat.

Al finalitzar l’activitat es proposa fer el mateix però havent integrant el coneixement adquirit i redactant-ne una breu conclusió.

A partir del document podem proposar verbalitzar aquelles conclusions que n’hem extret (fruit de l’aprenentatge), si hem pogut resoldre les preguntes inicials, o quines noves qüestions ens sorgeixen. Podem respondre-les o deixar-les al tinter per a futures activitats o recerques.


VEIG, PENSO, EM PREGUNTO


Per valorar el coneixement inicial sobre un tema, incitar a la reflexió i generar curiositat cap allò que volem mostrar. A mi m’agrada dir-li percebo, penso, em pregunto, ja que l’input inicial pot ser també un so o un text. Jo l’aplico normalment de 2 maneres: 

Individualmentcada alumne apuntarà aquells aspectes que considera de cada apartat; seguidament farem una posada en comú amb els membres de l’equip de treball. Finalment el portaveu verbalitzarà davant el grup-classe d’aquells aspectes observats i els comentarem.

En grup: cadascú escriurà en un paperet o un post-it allò que vol posar de rellevància a cada apartat, i lliurement ho anirem enganxant en un gran mural o a la pissarra i ho comentem entre tots.


Sovint, la realització d’aquesta activitat ens pot orientar, com a docents, a encarar cap a diferents punts de vista l’enfocament del tema que treballarem, ja que els alumnes expressaran aquelles “expectatives” que tenen en relació al tema fent-nos conscients d’on posen el focus.

Podem fer la dinàmica també al principi i al final d’una activitat o seqüència facilitant la reflexió i valoració del coneixement adquirit.

Descarrega’t la plantilla 

PREGUNTES ESTRELLA

Ens formulem preguntes que potenciïn la reflexió i la comprensió més profunda sobre un tema fomentant la curiositat. 

El paper del Docent pren molta importància en quan a orientador i guia de les preguntes que demanem que es plantegin, procurant que incorporin coneixement de diferents àrees o naturaleses, que motivin a l’anàlisi, que permetin la reflexió i l’especulació…

Ens pot ajudar plantejar inicis de preguntes a mode d’exemple: Per què…? Què passaria…? I si…? Si suposem…? Quan…? Com és…?

És interessant el debat en equips de treball i la finalització amb una posada en comú. Les que obtinguem ens poden ajudar a iniciar un projecte o proposar una activitat motivadora.

Descarrega’t la plantilla 

PARAULA, IDEA, FRASE

Amb aquesta rutina proposem als alumnes que escullin una Paraula, una idea i una frase que els hagin cridat l’atenció, ja sigui sobre un tema, un text, una dinàmica, …  Ho posem en comú amb tot el grup classe i hi reflexionem.

Podem tenir en compte els elements que han aparegut per orientar la dinàmica de la classe segons els interessos o idees expressades

Descarrega’t la plantilla 
DESTRESES DE PENSAMENT:

COMPARA I CONTRASTA

Utilitzant aquesta destresa entrenem la capacitat d’analitzar un element coneixent-ne els detalls.

Utilitzant un organitzador gràfic, com el de la imatge, guiarem els alumnes a pensar d’una determinada manera, més analítica, que ajudarà a posar ordre als pensaments o estructurar-los.

La destresa ens proposa ampliar el coneixement a partir de l'anàlisi de les seves característiques.

LES PARTS I EL TOT

Igual que en la destresa anterior, aquesta ens ofereix una seqüenciació lògica d’anàlisi d’idees, objectes i elements en general.

Per una banda en un 1r moment es proposa l’EXPOSICIÓ de cadascuna de les PARTS que volem destacar; en un 2n moment reflexionarem sobre QUÈ PASSARIA si alguna d’aquestes parts no hi fos per, finalment reflexionar sobre la FUNCIÓ que té cadascuna d’aquestes parts en concret i en relació al TOT.


Descarrega’t la plantilla 

Descarrega't tot el recurs


A la part inferior de la web INDEX DE CONTINGUTS, fent click a l’apartat RUTINES I DESTRESSES, accediràs a tots aquells materials relacionats.

3 comentaris:

 1. Gràcies. Molt bons recursos. Ens els han compartit a un curs de formació a Mallorca.

  ResponElimina
 2. Molt bona feina... a els alumnes els hi serveix moltíssim!!!

  ResponElimina
 3. Excel·lent material
  un milió de gràcies

  ResponElimina

Translate