APRENENTATGE COOPERATIU


Postulat per Roger i David Johnson (1997) i Spencer Kagan (1999), S’estructura mitjançant tècniques i estructures que permeten assolir objectius de forma conjunta amb la interacció dels membres de l’equip.

Fomentada en la teoria constructivista, el paper fonamental de l’aprenentatge és dels mateixos alumnes i es basa en la interrelació entre ells.


És important tenir present com estructurem les sessions d’aprenentatge per valorar-ne l’eficiència.   

PRINCIPIS 
Segons els autors, quan apliquem les dinàmiques pròpies de l’Aprenentatge cooperatiu, hem de tenir en compte els següents principis bàsics: 
  • * Interdependència positiva: Tots els membres han de ser conscients que per realitzar l’activitat és necessària la col·laboració de tots i les seves diverses capacitats.
  • * Responsabilitat individual: Cadascun els membres ha de tenir el mateix grau de  responsabilitat i compromís en la consecució de l’activitat.
  • * Interacció simultània: tots els membres de l’equip han d’interactuar entre ells durant la realització de l’activitat.
  • * Participació equitativa: S’ha de garantir la participació de tots els membres de l’equip.

Aquests principis bàsics els podem entendre com a factors de qualitat que validaran la pràctica, considerant imprescindible també el domini d’habilitats socials bàsiques i la capacitat de reflexionar sobre l’aprenentatge adquirit o autoavaluar-se.

HABILITATS 
Per tal de realitzar dinàmiques en equips cooperatius és important tenir en compte una sèrie d’habilitats i capacitats que afavoriran l’aprenentatge dels seus membres. Podem potenciar-les amb dinàmiques que afavoreixin el coneixement mutu i la confiança entre els participants.
  • * Habilitats de treball en equip
  • * Habilitats de resolució de problemes
  • * Capacitat d’empatitzar 
  • * Assertivitat 
  • * capacitat de d’expressar i argumentar una opinió


ESTRUCTURES COOPERATIVES SIMPLES

LECTURA COMPARTIDA
Els membres de l’equip realitzaran la lectura d’un text consecutivament. El 1r alumne en llegirà un paràgraf i el que ve després n’explicarà un resum a la resta, el altres membres faran un anàlisi de l’explicació, argumentant si hi estan d’acord o no. La dinàmica es seguirà amb la resta de participants fins a finalitzar la lectura.
Ex. Educació artística: Representacions artístiques de Catalunya (ball de bastons, gegants, ...)

1-2-4
Quan es plantegi una qüestió o repte a resoldre primerament cada alumne, de forma individual en pensarà la resposta. Seguidament dos alumnes contrastaran entre si les respostes obtingudes per, finalment, intercanviar i consensuar la resposta final de tots els membres de l’equip.
Ex. Educació artística: Dictats rítmics o melòdics.

LLAPIS AL MIG
Quan volem qüestionar preguntes als alumnes en relació a un tema (treballat o no) els alumnes consensuaran la resposta conversant entre tots deixant els llapis al centre. Quan tots la tinguin clara o es consideri que ja han tingut prou temps, podran agafar els llapis per contestar la pregunta però, en aquest moment, hauran de romandre en silenci.
Ex. Educació artística: Audició sobre instruments de diferents famílies, què sentim?

3 PREGUNTES EN 3 MINUTS
En el transcurs d’una explicació, o després d’una audició o visualització, es donarà als equips de treball un temps de 3 minuts perquè pensin i reflexionin sobre el seu contingut. Seguidament, el portaveu de l’equip llançarà una de les preguntes que han formulat perquè la respongui un altre grup.
Ex. Educació artística: Característiques musicals d’una Audició.

FULL GIRATORI
Davant un conjunt de preguntes que es pretén que els alumnes contestin, cada membre de l’equip en contestarà una consecutivament, mentre la resta estan pendents per a verificar la seva resposta. Seguidament serà el següent alumne qui contestarà i es seguirà la dinàmica fins a la finalització de totes les qüestions.
Ex. Educació artística: Característiques culturals d’un indret del món o un estil.

PARAULES CLAU
Al finalitzar una unitat de treball, el docent repartirà aquelles paraules clau relacionades amb el tema en qüestió entre els diferents equips. Els membres del grup hauran d’escriure de forma molt breu la informació que considerin relacionada amb la paraula clau i expressar-ho quan finalitzin totes les paraules assignades.
Ex. Educació artística: Característiques pròpies de les famílies d’instruments.

MAPA CONCEPTUAL A 4 BANDES
Al finalitzar una unitat i a mode de síntesi, cada equip elaborarà un mapa conceptual (o un mapa mental) amb aquells continguts treballats més rellevants.
Cada membre de l’equip realitzarà una part que, de forma conjunta, es consensuarà i revisarà al final buscant la coherència del mapa.
Ex. Educació artística: mapa conceptual sobre les agrupacions instrumentals i característiques.

EL SAC DE DUBTES
Cada membre de l’equip pensarà i escriurà un dubte o pregunta que tingui sobre un tema determinat que s’hagi treballat o es comenci a treballar. Es comentaran i intentaran resoldre les qüestions amb tots els membres de l’equip. 
Aquelles que no es puguin resoldre es posaran a un “sac de dubtes” per respondre-ho entre tots.
Ex. Educació artística: Dubtes sobre conceptes de llenguatge musical treballats o per treballar.

ELS 4 SÀVIS
4 alumnes del grup es prepararan un tema del que en són experts o poden aprofundir-hi quan a informació. La resta del grup escollirà un dels 4 sàvis perquè li expliqui allò que s’ha preparat. A la següent fase els alumnes tornaran als seus equips d’origen per explicar i ensenyar a la resta dels membres allò après independentment de la resta del grup.
Ex. Educació artística: Característiques musicals d’una o quatre cultures determinades.

L’ESSÈNCIA
Es proposarà als alumnes que escriguin una frase sobre una idea principal d’allò treballat. Els membres, en equips, comentaran aquelles idees que han sorgit per valorar-ne la veracitat, corregir-ho o matisar-ho.
Finalment cada equip organitzarà les frases creades de forma lògica a mode de resum del tema.
Ex. Educació artística: Què hem après sobre una època història de la música o l’art. 


TÈCNIQUES COOPERATIVES (ESTRUCTURES COMPLEXES)
.
GRUPS D’INVESTIGACIÓ
Els alumnes escolliran un tema específic segons els seus interessos i en relació al tema plantejat. Es constituiran els equips segons l’interès que els ha mogut. Cada equip planificarà l’estudi del tema escollit, el desenvoluparan, l’analitzaran i el sintetitzaran.
Finalment cada “grup d’experts” exposarà el tema i respondran als dubtes dels seus companys.
Ex. Educació artística: Recerca sobre grups musicals, cantants o estils que ens agraden.

TRENCACLOSQUES
El coneixement que es treballa es fragmentarà en tantes parts com membres hi hagi. Cadascun serà l’encarregat d’informar-se i organitzar la informació recollida sobre el subtema que treballi. Seguidament s’agruparan els membres dels diferents equips que han investigat sobre el mateix tema per aprofundir el coneixement. Finalment cadascú retornarà al seu equip d’origen per a explicar a la resta del grup allò que ha treballat.
Ex. Educació artística: Recerca sobre diferents representacions artístiques.

PANELL INTEGRAT
A partir d’un mateix tema de treball, cada equip en treballarà una part. Seguidament formarem nous equips de treball formats de membres de la resta d’equips anteriors. Cadascun dels participants explicarà la part que ha treballat per, finalment, tornar als equips inicials i posar en comú aquella informació que ens han explicat els companys dels altres equips.
Ex. Educació artística. El Romanticisme: Característiques, compositors, instruments i obres.

TGT (Teams-Games-Tournaments)
Sobre un tema que s’ha treballat, els membres de l’equip el repassaran conjuntament. Seguidament es formen nous equips amb membres de diferents grups d’origen.
El/la docent entregarà unes preguntes sobre el tema que els alumnes, competint entre ells, hauran de contestar. Si la resposta és correcta guanyaran punts que finalment, retornant al seu equip d’origen, es sumaran als aconseguits per la resta dels membres.
Ex. Educació artística: trivial final de conceptes treballats al llarg del curs.

TUTORIA ENTRE IGUALS
Quan un alumne mosta dificultats en algun aspecte o tema d’aprenentatge es proposa que un company del grup respongui les demandes d’ajuda que ha manifestat l’altre. L’ajudant o “tutor” ha d’estar ben format, i l’ajuda que dóna ha de basar-se en el procés per a resoldre el problema, no en la solució al mateix.
Ex. Educació artística: Aspectes propis del llenguatge musical o la interpretació instrumental. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Translate