INSTRUMENTACIÓ A L'AULA

Mitjançant l’aprenentatge i pràctica instrumental a l’escola, es pretén complementar i afavorir l’assoliment de les competències d’aprenentatge pròpies de l’àmbit artístic.

Concretament, potenciarem  aquelles referents a l’educació musical vocal i instrumental, el desenvolupament emocional, cívic i social de l’alumnat, i aquelles que fan referència a la potenciació de la iniciativa i l’autonomia dels i les alumnes mitjançant la pràctica musical.Per tal d’interioritzar el coneixement dels aspectes de llenguatge musical que s’adquireixen a l’assignatura de música i dansa, és important que l’alumnat dugui a terme un aprenentatge vivencial, actiu i social i que afavoreixi el desenvolupament i expressió de les emocions.

Amb aquesta mirada, l’aprenentatge instrumental ens dóna la oportunitat d’aplicar aquests coneixements des de la pràctica i l’acció, ja que sent d’una altra manera, l’aprenentatge es converteix en quelcom teòric i per tant, poc significatiu i difícil de traspassar a altres àmbits.

La música, la dansa i l’art en general és un llenguatge i una potent eina de comunicació social i cultural i, com a tal, ens ha de ser d’utilitat per a comunicar-nos i expressar-nos des de la creativitat, l’emoció i la socialització. 

Quan toquem un instrument estem potenciant la connexió entre els 2 hemisferis del nostre cervell de manera que afavorim les habilitats creatives, si aquest fet es dóna des d’edats primerenques, ajudem a enfortir aquestes connexions de forma més duradora. 

A grans trets podem afirmar que aquestes connexions es veuen afavorides en el sentit que, tocar un instrument requereix d’audició, coordinació visual manual, concentració, atenció i, si ho fem en grup, coordinació i interacció amb altres persones.

Segons Calderón et al. (2014) un instrument escolar ha de reunir les característiques :
 • o Ser efectiu: mostrar equilibri entre esforç requerit en l’aprenentatge i el rendiment.
 • o Motivador: interactiu i divertit.
 • o Econòmic: amb un preu assequible i fàcil d’adquirir.
 • o Portàtil: per poder treballar a casa, al centre educatiu, en altres contextos,...
 • o Grupal: per poder afavorir la interacció social a partir de la música.
 • o Educatiu: que afavoreixi el desenvolupament de l’univers musical de l’alumnat.
 • o Versàtil: capaç d’executar diversos estils musicals i adaptable a diferents contextos. 
 • o Cultural i universal: capaç d’expressar i representar la sensibilitat d’una cultura i, alhora, adaptable a altres estils i cultures.


PROPOSTA DIDÀCTICA
Tal i com jo m’ho plantejo a l’aula, dins l’aprenentatge i desenvolupament artístic de l’alumnat, l’aprenentatge instrumental va lligat a la pràctica musical de forma seqüenciada des de 1r curs fins a 6è. Tenint en compte aquesta seqüenciació, es comença a cicle inicial prioritzant la familiarització i coneixement dels diferents sons i famílies d’instruments que els produeixen, prioritzant els instruments de petita percussió i carilló. 

Pel que fa a la interpretació, aquesta es du a terme a partir d’elements de lectura no convencionals (colors i formes) i principalment potenciant el joc provocant la inducció a partir de materials manipulatius, objectes de colors i d’oïda. 

Ja a cicle mitjà, a partir de l’educació de l’oïda i seguint amb la pràctica i coneixement del llenguatge musical, s’introdueixen els instruments de vent, concretament la flauta, mantenint instruments de percussió Orff, carilló i xilòfon. Pel que fa a la interpretació, començo a introduir la lectura rítmico-melòdica amb elements de llenguatge musical convencionals (figures rítmiques i notes).

A cicle superior, tot mantenint la pràctica i aprenentatge anterior, es pretén afegir l’aprenentatge dels instruments de corda prioritzant l’Ukelele enfront la guitarra, principalment atenent a les característiques esmentades anteriorment.

A continuació es detallen les competències i objectius que es contemplen en el desenvolupament del projecte que es presenta.

OBJECTIUS
 • 1. Conèixer i familiaritzar-se amb els conceptes de llenguatge musical apresos.
 • 2. Aplicar el coneixement musical adquirit.
 • 3. Desenvolupar la tècnica necessària per a la pràctica instrumental.
 • 4. Afavorir la interacció grupal a partir de la pràctica musical.
 • 5. Adquirir coneixements culturals i musicals a partir de la pràctica instrumental. 
 • 6. Afavorir el desenvolupament emocional de l’alumnat a partir de la música.
 • 7. Oferir l’oportunitat d’aprendre a tocar un instrument que pugui acompanyar la pràctica vocal i coral.


DIMENSIONS I COMPETÈNCIES 
- Dimensió percepció, comprensió i valoració
o Co1: mostrar hàbits de percepció conscient de la realitat visual i sonora de l’entorn.
 • Atenció, percepció, participació, autonomia, responsabilitat i respecte


o Co2: Utilitzar elements bàsics dels llenguatges visual, corporal i musical
 • Lectura rítmica, melòdica i audició


- Dimensió interpretació i producció
o Co6: Interpretar música vocal i instrumental amb elements i recursos bàsics del llenguatge musical.
 • Cançó i instrumentació


o Co7: Emprar elements i recursos bàsics del llenguatge escènic per expressar-se, interpretar i comunicar-se
 • Col·laboració, creativitat i escenificació


- Dimensió imaginació i creativitat
o Co8: Improvisar i crear amb elements dels diferents llenguatges artístics
 • Procés creatiu, emoció i improvisació


o Co9: dissenyar i realitzar projectes i produccions artístiques multidisciplinàries
 • Treball cooperatiu i col·laboratiu


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Translate