LA CREATIVITAT

Com a docents, tenim present la creativitat en els productes que demanem als alumnes que elaborin?


L'entenem com una habilitat que podem entrenar i desenvolupar a l'escola? no només en l'àmbit de l'educació artística, sinó en tots els àmbits en que l'alumnat es desenvolupa?


Però... sabem què és la creativitat


Podríem definir-la com un procés, una habilitat o una capacitat per a desenvolupar idees i solucions a reptes de forma flexibleoriginal i innovadora

Per exemple, quan ens plantegem un repte o un "problema" podem buscar-hi diverses solucions: mitjançant coneixements o capacitats que ja tenim, o d'altres de nous fruit de la connexió de diferents idees preestablertes o imaginades i, si ho fem de forma creativa, ho farem desenvolupant idees innovadores i originals, i mostrant una gran capacitat d'adaptació i anàlisi dels elements que conformen la situació-problema.

La creativitat pot ser desenvolupada mitjançant diferents llenguatges (units o per separat): corporal, musical, literari, pictòric... i des de l'escola podem incidir en cadascun d'ells i entrenar als alumnes perquè siguin capaços de dominar-los i, d'aquesta manera, aplicar-los en les situacions que suposin un repte. Aquest aspecte els ajudarà a buscar diferents  i variades solucions als problemes donats, sent flexibles i adaptables a les situacions que es vagin trobant.

Per part del docent, és important tenir en compte diferents aspectes: per una banda el factor temps, no és el mateix actuar sota la pressió temporal o limitar-ne la seva influència. D'altra banda, els moments o fases que trobem en el seu desenvolupament.

En aquest sentit, són molts els autors que ens proposen diferents taxonomies segons consideren la naturalesa de la creativitat. Aquí us en proposaré dues que, al meu entendre, mostren una perspectiva força amplia del tema, tot i que per tenir-ne una idea més clara i global, proposo la consulta d'alguns enllaços que deixo més avall.

La proposta de Cropley, Kaufman (2011) és clasificar la creativitat en cinc tipus segons el producte que en resulta: rutinari (se’n valora la creativitat segons l’efectivitat que té), original (és un producte efectiu i nou), Elegant, Innovador i estètic.

En canvi, una de les primeres propostes, de Wallas (1926), en fa una classificació segons les fases associades a la solució del problema:

 • - PREPARACIÓ: coneixem, analitzem i investiguem el problema.
 • - INCUBACIÓ: pensem o reflexionem (conscient o inconscientment) en el problema i possibles solucions.
 • - IL·LUMINACIÓ: ens apareix de forma espontània la “bona idea” que desenvoluparem.
 • -VERIFICACIÓ: provem la idea, l’apliquem i la validem de forma conscient.

En aquest sentit, m’agrada la reflexió proposada pels autors Vargas y Moxley (1979), en la que plantegen que un producte original no necessàriament és el resultat d’un procés creatiu, mentre que un procés creatiu pot generar un producte original per la persona però no necessàriament se’n pot generalitzar la qualitat “innovador”.

Si vols conèixer una mica més en profunditat la creativitat, els efectes que podem percebre quan la desenvolupem incorporant-la al sistema educatiu, tècniques o instruments per mesurar-la o estudis i articles més analítics, pots seguir els següents enllaços, una petitíssima mostra dels que podem trobar:

- Taxonomías sobre creatividad, Revista de Psicología Vol. 34 (1), 2016
- Tesi sobre els Efectes sobre la creativitat del canvi de sistema educatiu
- Programa de desenvolupament de la creativitat en centres penitenciaris
- La creatividad y su evaluación, Revista española de pedagogía


Quines actituds té o hauriem de potenciar en una persona creativa?
No resulta fàcil respondre aquesta pregunta, però a grans trets jo destacaria els següents:

Actitud creativa del docent
 • - Procurar facilitar materials diferents.
 • - Estimular la curiositat, la imaginació, la fantasia i mostrar-se’n.
 • - Estimular la recerca de solucions.
 • - Potenciar la confiança i autoconfiança dels alumnes.
 • - Promoure la comunicació.
 • - Donar suport a les iniciatives.

Actitud creativa de l’alumne
 • - Sensibilitat
 • - Curiositat
 • - Flexibilitat
 • - Imaginació
 • - Confiança
 • - Capacitat d’exploració no dispersa.
 • - Bon humor

Algunes de les tècniques que podem utilitzar, a tall d'exemple, per afavorir o valorar la creativitat a l'aula podrien ser:

 • - Pluja d'idees
 • - Potenciar la imaginació i l'empatia
 • - Relacions forçades entre conceptes
 • - Connexions morfològiques
 • - Generació de mapes mentals i altres estratègies de pensament visible
 • - Plantejar desafiaments
 • - Arbres dels problemes
 • - Deconstruïr per tornar a construïr, per exemple, una imatge un moviment, un text...


Com la podem avaluar o valorar?

Per tal de guiar aquest procés i orientar-nos en la valoració i avaluació dels diferents elements que la integren, presento aquesta rúbrica d'avaluació que jo utilitzo a cicle mitjà i superior, en la qual s'especifica quins indicadors (força generals), i en quina gradació, marcaran el procés d'aprenentatge de cada element que conforma la creativitat. 

En el meu cas, situo la rúbrica com a eina d'avaluació de la competència 8 pròpia de l'àmbit artístic del curriculum de la Generalitat, que forma part de la dimensió Imaginació i Creativitat.

Totes les rúbriques i graelles d'observació que utilitzo a l'assignatura les podràs descarregar a l'enllaç de l'apartat AVALUACIÓ > Com és l'avaluació de l'educació artística?

Descarrega't el recurs

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Translate