AGRUPACIONS INSTRUMENTALS

El treball i aprenentatge de les agrupacions instrumentals, pot resultar bastant teòric per alguns alumnes, fet que pot trencar amb la dinàmica de fer de les activitats de l'àmbit artístic quelcom actiu, participatiu i amb un alt component creatiu.

L'objectiu principal que em plantejo alhora de treballar les agrupacions instrumentals a l'aula és el d'ampliar la cultura musical de l'alumnat, donant a conèixer auditivament diferents estils i ser coneixedors de les característiques més rellevants de cadascuna d'elles.

Tal i com la proposo, la seqüència té una durada aproximada de 8 sessions de 50 minuts amb la possibilitat (recomanable) de fer-la extensible, amb activitats complementàries, unes 10 sessions més en les que es treballaria cadascuna de les agrupacions per separat a partir de la interpretació (corporal, vocal i instrumental) d'una dansa, una cançó, la interpretació d'una partitura i l'edició, a partir de mitjans tecnològics, d'una peça musical.

Es contemplen activitats seqüenciades del següent tipus:

- Avaluació inicial: diferenciada en 2 propostes:  Audició i rutina de pensament o audició i prova d'avaluació inicial.
- Treball d'investigació i recerca en equips cooperarius
- Creació d'un producte creatiu (Lapbook) individual.
- Autoavaluació i dinàmica de Metacognició

En el cas que es vulgui realitzar una prova final per avaluar o conèixer el nivell de coneixements adquirits en el transcurs de les activitats proposades, proposo una prova d'avaluació final molt similar a l'avaluació inicial, en la que podrem comparar els coneixements adquirits amb els que els alumnes disposaven abans d'iniciar la seqüència.

Per aprofundir en l'aprenentatge de les Agrupacions treballades d'una forma més dinàmica i vivencial, proposo les següents activitats complementàries:

- Interpretació coral (Cor)
- Interpretació corporal (Cobla)
- Interpretació instrumental (Orquestra Simfònica)
- Creació d'una obra amb elements digitals (Grup de rock)

Exemples dels Labooks realitzats pels alumnes de 5è Curs

Descarrega't el recurs 1 
Descarrega't el recurs 2 

Translate