COM HA DE SER UNA ACTIVITAT?

Com em plantejo les activitats i seqüències didàctiques en l’Educació Artística?


Quan vull dissenyar una nova activitat o SD, observo quines són les parts que considero que ha de tenir per tal que sigui Activa, participativa i motivadora i, sempre, que generi un cert interès a l’alumnat.

Els OBJECTIUS que em plantejo quan vull crear una nova activitat o Seqüència didàctica els situo en tres moments que procuro reflectir transcurs d'una activitat, sessió o seqüència: una part introductòria, un segon moment de desenvolupament i creació i finalment el tancament de la sessió.


INTRODUCCIÓ

  • Generar Curiositat i interès a partir d’una imatge, un so, un moviment, un objecte, un text, un comentari, una explicació, un vídeo, una incògnita, un desafiament.
  • Oferir espai a la reflexió individual i potenciï la formulació de preguntes tant per part del docent com dels alumnes.
  • Permetre l'expressió, a partir de la conversa ordenada, potenciant la participació i iniciativa del major nombre d’alumnes.
  • Facilitar la comprensió en el plantejament de les activitats fent explícits els objectius que es persegueixen amb aquesta proposta.
  • Explicitar els criteris d’avaluació i/o valoració, tant dels alumnes com de l’activitat, han de ser coneguts per tots/es des de l'inici.

DESENVOLUPAMENT i CREACIÓ

  •  Contemplar alguns d'aquests aspectes per afavorir els diferents estadis de la Taxonomia de Bloom :
o   Potenciar la memòria i la percepció
o   Motivar la reflexió
o   Potenciar l'autonomia
o   Fomentar la col·laboració i la cooperació
o   Contemplar dinàmiques pròpies del joc
o   Fomentar la inspiració i Creativitat
o  Ampliar la Cultura i coneixement
o   Afavorir el creixement personal
o   Potenciar la presa de decisions
o   Entrenar habilitats concretes
o   Afavorir la Connexió de conceptes

TANCAMENT
  • Potenciar la integració i comprensió d’allò que s’ha adquirit o desenvolupat a partir de la reflexió, si pot ser, més enllà d’allò treballat a l’activitat.
  • Oferir un espai de Metacognició guiada als alumnes per prendre consciència de l'aprenentatge adquirit en el transcurs de l'activitat.
  • Permetre l'avaluació i autoavaluació per part de l'alumnat, tant d'ells mateixos com de la mateixa activitat (a partir dels criteris d'avaluació que s'han fet explícits a l'inici).
  • Valorar l'eficàcia de l'activitat en termes pedagògics.

He procurat ser concret en la meva explicació, espero que us sigui d’utilitat i, si teniu qualsevol dubte o aclariment en algun dels punts o us agradaria que puntualitzés algun aspecte, ja sabeu que em podeu escriure i comentar tot allò que se us acudeixi!

Translate